ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Business Activity
dot
bulletขั้นตอนการดำเนินงาน
bulletพัฒนาธุรกิจและการตลาด
bulletการออกแบบระบบ
bulletจัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์
bulletติดตั้งและควบคุมโครงการ
bulletตรวจสอบและติดตาม
bulletทดสอบและส่งมอบงาน
bulletฝึกอบรมและให้คำปรึกษา
bulletบริการและบำรุงรักษา
dot
Newsletter

dot
ตรวจสอบและติดตาม

      เรามีทีมงานที่ทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ หรือทีมติดตั้ง โดยมีหน้าทีรับผิดชอบในการตรวจตราการทำงานและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถทำงานอย่างถูกต้อง แม่นยำ โดยเครื่องมือและอุปกรณ์แต่ละชิ้นนั้นจะถูกตรวจสอบด้วยเทคโลยีที่ทันสมัยและได้มาตราฐานอยู่เสมอ เป็นการป้องกันความผิดพลาดใดๆ อันอาจจะทำให้งานล่าช้าทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจสูงสุดแก่ลูกค้าCopyright © 2010 All Rights Reserved.