ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Business Activity
dot
bulletขั้นตอนการดำเนินงาน
bulletพัฒนาธุรกิจและการตลาด
bulletการออกแบบระบบ
bulletจัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์
bulletติดตั้งและควบคุมโครงการ
bulletตรวจสอบและติดตาม
bulletทดสอบและส่งมอบงาน
bulletฝึกอบรมและให้คำปรึกษา
bulletบริการและบำรุงรักษา
dot
Newsletter

dot
Intelligent Software Design Convergent

      ITS มีแนวคิดของการให้บริการแบบ Convergence และตอบสนองลูกค้าแบบ Customization โดยเริ่มจากการมองลูกค้าและสิ่งแวดล้อมของเขาอย่างเข้าใจ แล้วผสานไห้ได้ระหว่างความล้ำสมัยของเทคโนโลยีสารสนเทศทั้ง Software และ Hardware กับความคุ้นเคยในรูปแบบเดิม โดยให้ข้อมูลเชิงลึกเพื่อช่วยในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด ทั้งด้านเทคนิค งบประมาณ ประโยชน์ที่ได้รับ การแก้ปัญหาและการนำไปใช้งานจริง ให้กับลูกค้าแต่ละรายโดยเฉพาะ โดยใช้แนวทางเอาใจเขามาใส่ใจเรา ทำให้ลูกค้ามีความเชื่อถือ ไว้วางใจ ในสินค้าและบริการของไอทีเอส โดยเรามีความเชี่ยวชาญในด้านสื่อโฆษณาอิเลคทรอนิกส์, การประยุกต์ใช้งาน RFID, ระบบ Call Center ด้วยเทคโนโลยี IP, การออกแบบติดตั้ง Content Gateway, การนำเอาระบบสื่อสารทั้งมีสายและไร้สายมารองรับธุรกิจ, การจัดทำInternet Banking, Payment Gateway ให้กับธนาคาร, การลดต้นทุนด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านโครงข่ายอินเตอร์เน็ต, การใช้เทคโนโลยีและฐานข้อมูลมาพัฒนาระบบบริหารการศึกษา,  รวมถึงสร้างและพัฒนาระบบ CRM ให้กับทั้งภาครัฐและเอกชน

 


  • RFID Solution
  • IP Call Center
  • Content Gateway

  • Fix &Mobile Solution
  • Banking Service

  • Video/Web Conference

 

 

  • And more …

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.