ReadyPlanet.com
dot dot
dot
Business Activity
dot
bulletขั้นตอนการดำเนินงาน
bulletพัฒนาธุรกิจและการตลาด
bulletการออกแบบระบบ
bulletจัดหาและจำหน่ายผลิตภัณฑ์
bulletติดตั้งและควบคุมโครงการ
bulletตรวจสอบและติดตาม
bulletทดสอบและส่งมอบงาน
bulletฝึกอบรมและให้คำปรึกษา
bulletบริการและบำรุงรักษา
dot
Newsletter

dot
Academy Admission System

 

 

 

     ระบบบริหารจัดการทางการศึกษา (Academy Admission System) เพื่อการบริหารจัดข้อมูลทางการศึกษาเป็นไปได้อย่างง่าย สะดวกรวดเร็ว โดยที่มีการเก็บข้อมูลตั้งแต่มีการรับสมัคร เพื่อเข้าศึกษา, จัดตารางการเรียน-การสอน , ออกเอกสารเพื่อรับรองต่างๆ และ รายงานสรุปการวัดผลทางการศึกษา เพื่อผู้บริหารระดับสูง โดยระบบสามารถเชื่อมโยงการใช้งานโดยอาศัยโครงข่ายสื่อสารข้อมูลอินเตอร์เน็ท

 

 Page 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2010 All Rights Reserved.